Аб’явы

23 Jan, 2015.

http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2014/10/slide2+++111+++-300x161.jpg

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: педагогікі і праблем развіцця адукацыі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу, гісторыі новага і найноўшага часу, гісторыі паўднёвых і заходніх славян, рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання, камп’ю­тарнага мадэлявання, агульнай фізікі, тэарэтычнай фізікі і астрафізікі, энер­гафізікі,
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: сацыя­логіі, этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтва, рускай мовы, мікрабіялогіі, фізіялогіі чалавека і жывёл,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:   інфарма­цыйных сістэм кіравання, фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі, псіхалогіі, сацыяльнай камунікацыі, сацыялогіі, філасофіі і метадалогіі навукі, гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, гісторыі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, гісторыі новага і найноўшага часу, гісторыі Расіі, гісторыі паўднёвых і заходніх славян, этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтва, рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, рускай літаратуры, сучаснай беларускай мовы, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, міжна­родных эканамічных адносін, мытнай справы, бія- і нанамеханікі,
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕД­РАЎ: філасофіі культуры, гісторыі паўднёвых і заходніх славян, крыніцазнаўства, прыкладной лінгві­с­тыкі, германскіх моў, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, міжнародных адносін, міжнародных эканамічных адносін, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, англійскага мовазнаўства,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  раманскага мовазнаўства, рускай літаратуры,
ACІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: біяхіміі, клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г.Мiнск, вул. Баб­руйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

НДУ «Нацыянальны навукова-вучэбны цэнтр фізікі часціц і  высокіх энергій»  БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
вядучага навуковага супра­цоў­­­ні­ка лабараторыі фундаментальных узаемадзеянняў;
загадчыка лабараторыі электронных метадаў і сродкаў эксперымента;
Галоўнага навуковага супра­цоў­­­ні­ка лабараторыі фундаментальных узаемадзеянняў.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220088, г. Мінск, вул. Перша­майская,18,  пак. 403. Тэл. 292-60-34

print

Вам таксама можа спадабацца: