Аб’явы

30 Dec, 2015.

http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-imgs-93030-300x176.jpgБЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад:
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: сацыяльнай ка­му­нікацыі, сацыялогіі, паліталогіі, міжна­родных эканамічных адносін,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  тэарэтычнай фізікі і астрафізікі, ядзернай фізікі, радыёфізікі і ліч­бавых медыятэхналогій, вышэйшай матэма­тыкі, камп’ютарных тэхналогій і сістэм, тэорыі імавернасцяў і матэматычнай статыстыкі, бія- і нанамеханікі, нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, заалогіі, малекулярнай біялогіі, неарганічнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэў­тычных тэхналогій, гісторыі паўднёвых і заход­ніх славян, сацыялогіі, філасофіі культуры, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, канстытуцыйнага права, грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, паліталогіі;
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: энергафізікі, інтэлектуальных сістэм, фізікі і аэракасмічных тэхналогій, фізіялогіі чалавека    і жывёл, міжнароднага менеджменту, кансты­туцыйнага права, літаратурна-мастацкай кры­тыкі;
АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання, аналітычнай хі­міі, вышэйшай матэматыкі, агульнай матэма­тыкі і інфарматыкі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублi­кавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Баб­руй­ская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

Навукова-даследчая ўстанова інстытут прыкладных фізічных праблем імя А. Н. Сеўчанкі»  БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасады:
навуковага супрацоўніка па спецы­яль­насці 01.04.05 (оптыка).
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Дакументы накіроўваць на адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7. Тэлефон 212-48-43.

print

Вам таксама можа спадабацца: