Эўрыстыка ў навучанні: на філфаку прэзентавалі заняткі-вандраванне з замежнымі студэнтамі

17 Oct, 2018.

Рэфлексія з прыцягненнем метафарычнага вобраза вандравання

У гэтым навучальным годзе філфак БДУ пачаў актыўна ўкараняць інавацыйныя падыходы ў выкладанне філалагічных дысцыплін. 5 кастрычніка сваю аўтарскую навукова-практычную распрацоўку ў навучальнай дзейнасці прадставіла кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры. Аўдыторыі прэзентавалі рэпартажную відэастужку «Вандраванне да пазнання і творчасці: анталогія творчых заданняў».

Адпраўны пункт – твор­часць, канчатковая мэта – стварыць новы ўнікальны прадукт: кадры відэастужкі прадэманстравалі, як праходзілі эўрыстычныя заняткі-вандраванне ў групе замежных студэнтаў з выкарыстаннем метаду праектнай працы. Перад навучэнцамі было пастаўлена адкрытае заданне – распрацаваць прэзентацыйны каляндар пра Мінск.

Ідзе абмеркаванне праектаў у замежнай аўдыторыі

– Гэта методыка інавацыйнага характару, якая разлічана на экспарт адукацыйных паслуг, гэта значыць на тое, каб выклікаць цікавасць у замежных студэнтаў і ад­паведным чынам пазіцыянаваць наш універсітэт, – распавядае аўтар заняткаў-вандравання загадчыца кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры Ірына ТАЯНОЎСКАЯ. – Студэнты з вялікай цікавасцю ўспрымаюць падрыхтоўку ўласных адукацыйных прадуктаў, паколькі такая дзейнасць дае ім магчы­масць самавыяўлення. Якая б ні была індывідуальнасць студэнта, у рамках інава­цыйнага навучання кожны зможа знайсці сябе. Мне здаецца, самае галоўнае ў распрацаваных намі занятках – тое, што кожны студэнт можа адчуць сябе чалавекам-творцам.

 

Знаёмства з культурна-гістарычнымі аналагамі ў спазнанні тэмы

У практыка-арыентаванай распрацоўцы заняткаў-вандравання ўвасобіліся ідэі праектна-эўрыстычнага навучання, пабудовы асацыяграм ключавых паняццяў і выкарыстання эйдас-канспектаў. Апошні, дарэчы, можа весціся выкладчыкам на дошцы падчас заняткаў. Эйдас-канспект – гэта форма апорнага канспекта, у якой сінтэзуюцца логіка і эмоцыі, за кошт чаго перадаецца цэ­ласны вобраз бачання тэмы. Важнасць такога канспекта ўзрастае пры працы з замежнай аўдыторыяй, якой неабходная нагляднасць.

– Класічна эйдас-канспект выкарыстоўваецца на занятках па літаратуры, дзе ёсць зварот да мастацкага тэксту. Аднак мы на кафедры трактуем тэрмін «эйдас-канспект» нашмат шырэй і лічым, што ён можа быць дастасоўны на любой навучальнай дысцыпліны, таму што гэта апора на асацыятыўнае, эмацыйна ўзбагачанае ўспрыманне студэнта, якое нясе пэўны асобасна значны сэнс, – тлумачыць Ірына Таяноўская.

Элементы тэатральнай педагогікі (імітацыйная гульня «Гукарэжысёр»)

На прэзентацыі выкладчыкі і студэнты падчас пра­гляду відэастужкі абмеркавалі важныя ў эўрыс­тычным навучанні пы­танні: ці можна ацэньваць пастаўленыя сту­дэнтамі праблемныя пытанні па тэме акадэмічным балам? Наколькі пры пастаноўцы адкрытага задання апраўдана даваць узоры і ўводзіць элементы тлумачэння ў аўды­торыі студэнтаў-замежнікаў? Абавязковая ці фа­культатыўная роля рэфлексіі ў адукацыйным працэсе?

На стварэнне канцэпцыі заняткаў-вандравання паў­плывалі супрацоўнікі кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, кваліфікаваную дапамогу ў распрацоўцы аказа­-ла навучальна-метадычная лабараторыя інавацый у адукацыі БДУ. Серыю мерапрыемстваў па ўкараненні інавацыйных падыходаў у выкладанні на філалагічным факультэце неўзабаве плануецца працягнуць, у пры­ватнасці, адкрытай лекцыяй-дыялогам старшага выкладчыка кафедры класічнай філалогіі Ю. А. Сядзінінай-Баркоўскай.

Валерыя БАНДАРЧЫК

print

Вам таксама можа спадабацца: