Аб’явы

9 Oct, 2015.

Копия imgs-93030БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыі бе­ларускай мовы, міжнародных адносін, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  бія– і нанамеханікі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, гісторыі беларускай літаратуры, класічнай філалогіі, банкаўскай эканомікі, інавацыйнага мене­джменту, экалагічнага і аграрнага права, крыміналістыкі, дзяржаўнага кіравання, кры­мінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, міжнародных эканамічных адносін, тэорыі і практыкі перакладу, СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕД­РАЎ:  фізікі і аэракасмічных тэхналогій, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, класічнай філалогіі, інава­цый­нага менедж­менту, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, паліта­логіі, фінансавага права і пра­вавога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, раманскіх моў, германскіх моў. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Баб­руй­ская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.
print

Вам таксама можа спадабацца: