Аб’явы

29 Jan, 2021.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай; культуралогіі; камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі; сацыялогіі; фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці; электрахіміі; крымінальнага права.
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: замежнай літаратуры; міжнародных эканамічных ­адносін; сацыялогіі; крымінальнага права; аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі; банкаўскай эканомікі.
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: мікрабіялогіі; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; матэматычнай кібернетыкі; тэарэтычнай і прыкладной механікі; медыялінгвістыкі і рэдагавання; перыя­дычнага друку і вэб-журналістыкі; між­народнай журналістыкі; літаратурна-­мастацкай крытыкі; сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання; англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў; этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтваў; міжнародных адносін; гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў; міжнародных эканамічных адносін; гісторыі паўднёвых і заходніх славян; гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу; беларускага мовазнаўства; рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; прыкладной лінгвістыкі; замежнай літаратуры; крыніцазнаўства; філасофіі культуры; сацыяльнай і арганізацыйнай псіхалогіі; лазернай фізікі і спектраскапіі; фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці; электрахіміі; крыміналь­нага права; аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі; банкаўскай эканомікі; фізіч­нага выхавання і спорту; міжнароднага менеджменту; крыміналістыкі; тэорыі і гісторыі дзяржавы і права; паліталогіі.
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: заалогіі; генетыкі; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; тэорыі функцый; міжнароднай журналістыкі; медыялінгвістыкі і рэдагавання; тэхналогій камунікацыі і сувязяў з грамадскасцю; тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій; сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання; радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій; інфарматыкі і камп’ю­тарных сістэм; раманскіх моў; германскіх моў; раманскага мовазнаўства; нямецкага мовазнаўства; англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў; англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў; англій­скай мовы прыродазнаўчых факультэтаў; камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі; камунікатыўнага дызайну; нямецкай мовы; інфармацыйных тэхналогій; педагогікі і праблем развіцця адукацыі; фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці; аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі; фізічнага выхавання і спорту; міжнароднага менеджменту; аналітычнай хіміі; агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі; паліталогіі.
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: перыя­дыч­нага друку і вэб-журналістыкі; экалогіі чалавека.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Баб­руйская, 5а, упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

 

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ БДУ
аб’яўляе конкурс
на замяшчэнне пасад:

ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ: фінансаў і менеджменту.
СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ: прававых і гуманітарных дысцыплiн.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, тэл. 3060027, 3060028.
e-mail: sbmt@sbmt.by, mail@sbmt.by; http://www.sbmt.by

 

НДI ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКI I IНФАРМАТЫКI БДУ
аб’яўляе конкурс
на замяшчэнне пасады:

ЗАГАДЧЫКА НДЛ матэматычных метадаў ­абароны інфармацыі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Неза­леж­насці, 4, п. 802, тэл. 209-51-04.

 

НДІ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ імя А.Н. Сеўчанкі БДУ
аб’яўляе конкурс
на замяшчэнне пасады:

СТАРШАГА НАУВКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА па спецыяльнасці 01.04.03 (радыёфізіка).
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7;
тэл. 212-48-43.

print

Вам таксама можа спадабацца: