Аб’явы

9 Mar, 2016.

http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-imgs-93030-300x176.jpgБЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  камп’ютарных тэхналогій і сістэм, шматпрацэсарных сістэм і сетак, нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, тэорыі функцый, генетыкі, электрахіміі, сацыялогіі, культуралогіі, камп’ютарный лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, сацыяльнай камунікацыі, філасофіі культуры,
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ:  фізічнай электронікі і нанатэхналогій, матэматычнай кібернетыкі, тэорыі функцый, тэарэтычнай і прыкладной механікі, замежнай літаратуры, сацыялогіі, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, культуралогіі, эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці, банкаўскай эканомікі, рускай літаратуры,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, матэматычнай кібернетыкі, замежнай літаратуры, прыкладной лінгвістыкі, рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, сучаснай беларускай мовы, тэорыі літаратуры, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, класічнай філалогіі, псіхалогіі, філасофіі і метадалогіі навукі, філасофіі культуры, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, банкаўскай эканомікі, міжнароднага менеджменту, эканамічнай тэорыі, інавацыйнага менеджменту, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, дыпламатычнай і консульскай службы, міжнародных адносін, міжнародных эканамічных адносін, міжнароднага права, стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, перыядычнага друку, фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу, эканамічнай геаграфіі замежных краін, крымінальнага права, гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, дзяржаўнага кіравання, гісторыі новага і найноўшага часу, гісторыі Расіі, гісторыі паўднёвых і заходніх славян, крыніцазнаўства, тэарэтычнай і інсты­туцыянальнай эканомікі, англійскай мовы прыродазнаучых факультэтаў,
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, інфарматыкі і камп’ютарных сістэм, тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій, сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, інтэлектуальных сістэм, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, заалогіі, арганічнай хіміі, агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі, аналітычнай хіміі, замежнай літаратуры, раманскага мовазнаўства, этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтва, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, германскіх моў, міжнародных эканамічных адносін, раманскіх моў, інфармацыйных тэхналогій, нямецкай мовы, стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, інжынернай геалогіі і геафізікі, дызайну, канстытуцыйнага права, паліталогіі, эканамічнай тэорыі, фізічнага выхавання і спорту, міжнароднага менеджменту, англійскай мовы прыродазнаўчых факуль­тэтаў, нямецкага мовазнаўства, прыкладной лінгвістыкі, рускай літаратуры,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  замежнай літаратуры, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, экалогіі чалавека, камп’ютарный лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, перыядычнага друку, дзяржаўнага кіравання, эканамічнай тэорыі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, англійскага мовазнаўства, кітайскай філалогіі,
АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: шматпрацэсарных сістэм і сетак, дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, камп’ютарных тэхналогій і сістэм, тэарэтычнай і прыкладной механікі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл.
209-54-36.

Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут
імя А. Д. Сахарава БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
загадчыка кафедры экалагічных інфармацыйных сістэм;
дацэнтаў кафедраў: экалагічнага маніторынгу і менеджменту, экалагічнай медыцыны і радыебіялогіі, экалагічнай і малекулярнай генетыкі;
старшых выкладчыкаў кафедраў: біялогіі чалавека і экалогіі, кафедры фізічнага выхавання (2);
выкладчыка кафедры замежных моў.
Адрас: 220070 г. Мінск вул. Даўгабродская, 23, аддзел кадраў, пакой 202, тэл. 230-16-95.

print

Вам таксама можа спадабацца: