Правілы прыёму ў аспірантуру і дактарантуру на 2014 год у БДУ

30 Jun, 2014.

аспирантура бгу

Прыём асоб для атрымання пасляўніверсітэцкай адукацыі ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным Палажэннем аб падрыхтоўцы навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь, зацверджаным Указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 01.12.2011
№ 561 і ад 16.12.2013 № 560.

Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, павінны мець:
вышэйшую адукацыю;
схільнасць да навуковых даследаванняў, што пацвярджаецца навуковымі публікацыямі, удзелам у навукова-даследчых і інавацыйных праектах, канферэнцыях ці іншымі матэрыяламі;
рэкамендацыю савета ўстановы вышэйшай адукацыі ці факультэта гэтай установы (для тых, хто паступае ў год заканчэння навучання ў дадзенай установе) або досвед практычнай працы не меншы за два гады на пасадах, што патрабуюць наяўнасці вышэйшай адукацыі.
Тыя, хто паступае ў аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» у дзённай ці завочнай форме атрымання адукацыі, павінны здаць кандыдацкія іспыты і залікі па агульнаадукацыйных дысцыплінах да паступлення ў аспірантуру.
Для тых, хто паступае ў аспірантуру для навучання ў завочнай форме атрымання адукацыі і ў форме суіскальніцтва, досвед практычнай працы не меншы за два гады на пасадах, якія патрабуюць наяўнасці вышэйшай адукацыі, з’яўляецца абавязковым.
Для атрымання пасляўніверсітэцкай адукацыі I ступені па спецыяльнасцях педа­гагічнай галіны навукі прымаюцца асобы, якія маюць вышэйшую педагагічную адукацыю і стаж працы ў сферы адукацыі ў якасці спецыяліста з вышэйшай адукацыяй не меншы за два гады.
Дапускаецца паступленне ў аспірантуру асоб, спецыяльнасць (спецыялізацыя) вышэйшай адукацыі якіх не адпавядае галіне навукі, па спецыяльнасці якой плануецца іх навучанне ў аспірантуры. Падчас навучання дадзеныя асобы павінны таксама здаць іспыт у аб’ёме агульнаадукацыйнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці (спецыялізацыі), якая супадае са спецыяльнасцю ў аспірантуры ці блізкай да яе.
Навучанне ў аспірантуры БДУ ажыццяў­ляецца як за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, так і на платнай аснове. Колькасць месцаў у аспірантуры для навучання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту па пэўных спецыяльнасцях фарміруецца па заяўках арганізацый, якія маюць патрэбу ў кадрах вышэйшай кваліфікацыі. Аспірант, Заказчык (арганізацыя, якая падала заяўку) і Выканаўца (БДУ) заключаюць дамову, у якой вызначаюцца абавязкі бакоў. Аспірантам дзённай формы атрымання адукацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту выплачваецца стыпендыя. Асобы, якія атрымалі пасляўнівер­сітэцкую адукацыю за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, незалежна ад формы атрымання такой адукацыі, не маюць права паўторнага навучання ў аспірантуры за кошт бюджэтных сродкаў.
Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, падаюць на імя рэктара універсітэта заяву вызначанага ўзору, да якога дадаюць наступныя дакументы:
— Асабісты лісток па ўліку кадраў з прымацаванай фатаграфіяй (бланк можна атрымаць у аддзеле аспірантуры), а таксама дадаткова адну фатаграфію для афармлення экзаменацыйнага ліста <*>;
— Аўтабіяграфія <*> http://www.bsu.by/sm_full.aspx?guid=184763;
— Медыцынская даведка аб стане здароўя па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя для тых, хто паступае ва ўстановы вышэйшай адукацыі;
— Копіі дыплома аб вышэйшай адукацыі і прыкладзенай да яго выпіскі з залікова-экзаменацыйнай ведамасці альбо копія дакумента аб адукацыі, які пацвярджае атрыманне адукацыі, эквівалентнага I ступені вышэйшай адукацыі ў РБ, з указаннем вывучаных дысцыплін і атрыманых па іх адзнак (балаў);
— Копіі дыплома магістра і прыкладаемай да яго выпіскі з залікова-экзаменацыйнай ведамасці альбо копія дакумента аб адукацыі, які пацвярджае атрыманне адукацыі, эквівалентнага II ступені вышэйшай адукацыі ў РБ, з указаннем вывучаных дысцыплін і атрыманых па іх балаў (пры наяўнасці);
— Копія пасведчання аб здачы кандыдацкага заліку (дыферэнцыраванага заліку) і кандыдацкіх экзаменаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах;
— Копія працоўнай кніжкі альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць стаж работы (для працуючых);
— Копія пашпарта (стар. 1, 31, 32, 33 і старонка з прапіскай. Для аспірантаў дзённай формы ў 2-х экзэмплярах);
— Рэкамендацыя вучонага савета або савета факультэта (пры адсутнасці вопыту практычнай работы не менш за 2 гады на пасадах, якія патрабуюць наяўнасці вышэйшай адукацыі, для тых, хто паступае на дзённую форму). Рэкамендацыя выдаецца ў год атрымання вышэйшай адукацыі. У рэкамендацыі павінна ўказвацца тэма магістарскай дысертацыі (пры наяўнасці дыплома магістра), а таксама адлюстравана ўдзел рэкамендаванага ў навукова-практычных мерапрыемствах (канферэнцыях, семінарах і інш), наяўнасць публікацый (артыкулаў, дакладаў), патэнтаў на вынаходствы, імянных стыпендый, удзел у выкананні НДР (у тым ліку ў грантах);
— Спіс і копіі апублікаваных навуковых прац. Асобы, якія не маюць апублікаваных навуковых прац, вынаходстваў і патэнтаў, прадастаўляюць навуковы рэферат па профілі абранай спецыяльнасці. Навуковыя працы ці рэферат (патрабаванні да рэферата такія ж, як да рэфератаў і курсавых работ, што выконваюцца ў установе вышэйшай адукацыі) рэцэнзуюцца меркаваным навуковым кіраўніком на адваротным баку экзаменацыйнага ліста, акрамя таго, у рэцэнзіі на рэферат выстаўляецца адзнака па дзесяцібальнай сістэме;
— Дакументы, якія пацвярджаюць удзел у выкананні навукова-даследчых і інавацыйных праектаў, копіі матэрыялаў і (або) тэзісаў дакладаў на навуковых, навукова-практычных канферэнцыях, з’ездах, сімпозіумах і інш падобных мерапрыемствах (пры наяўнасці).
— Пратакол вынікаў сумоўя з загадчыкам кафедры, меркаваным навуковым кіраўніком, намеснікам дэкана па навуковай рабоце;
— Дакумент аб узгадненні з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, кіраўніком дзяржаўнага органа або іншай дзяржаўнай арганізацыі выканання дысертацыйнага даследавання (для асоб, указаных у пункце 39 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 2004 г . N 560 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004 г., N 180, 1/6013; 2011, N 137, 1/13123);
— Заяву на прадастаўленне месца ў інтэрнаце для іншагародніх;
— Два канверты са зваротным адрасам які паступае;
— Хуткасшывальнік (кардонны, аднатонны) для афармлення асабістай справы;
— Заяўка арганізацыі — заказчыка кадраў (мэтавае накіраванне ў аспірантуру, пры наяўнасці);
— Дакументы, якія даюць пераважнае права для залічэння ў аспірантуру (пры наяўнасці).
<*> Афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Інструкцыі аб парадку фарміравання, вядзення і захоўвання асабістых справаў работнікаў, зацверджанай пастановай Камітэта па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 26.03.2004 № 2 (Нацыянальны рэестр прававых актаў рэспублікі Беларусь, 2004г., № 58, 8/10795).
Дакумент, які сведчыць асобу, і ары­гіналы дакументаў пра адукацыю прад’­яўляюцца пры паступленні ў аспірантуру асабіста.
Прыёмная камісія разглядае прадстаўленыя дакументы, праводзіць сумоўе з кандыдатам на навучанне ў аспірантуры, дактарантуры і прымае заключэнне прыёмнай камісіі, аформленае ў выглядзе выпіскі з пратаколу пася­джэння, у якім:
пры паступленні ў аспірантуру (ад’юнктуру) – даецца характарыстыка навуковага ўзроўню апублікаваных прац (навуковага рэферата), схільнасці таго, хто паступае, да навукова-даследчай працы, змяшчаецца прапанова пра допуск да ўдзелу ў конкурсе і ўступнага іспыту (пры паступленні для навучання ў дзённай ці завочнай форме) або заключэнне пра актуальнасць тэматыкі і допуску да ўдзелу ў конкурсе (пры паступленні для навучання ў форме суіскальніцтва), выносіцца рэкамендацыя па кандыдатурах меркаваных навуковых кіраўнікоў;
Асобы, якія паступаюць у аспірантуру для навучання ў дзённай ці завочнай форме атрымання адукацыі, здаюць уступны іспыт па спецыяльнай дысцыпліне ў аб’ёме навучальнай праграмы I ступені вышэйшай адукацыі. Для атрымання пасляўніверсітэцкай адукацыі ў аспірантуры ў форме суіскальніцтва здача ўступнага іспыту не патрабуецца.
Ад здачы ўступнага іспыту па спецыяльнай дысцыпліне з выстаўленнем адзнакі «дзесяць» вызваляюцца лаўрэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, або лаўрэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, або лаўрэаты рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў навуковых прац па дысцыплінах, якія адпавядаюць профілю абранай спецыяльнасці.
Прыём дакументаў у аспірантуру з 1 жніўня па 30 верасня 2014 года.
Залічэнне ў аспірантуру з 01 лістапада 2014 года.
Усім, хто паступае ў аспірантуру, перад уступным іспытам па спецыяльнасці неабходна забраць у аддзеле аспірантуры экзаменацыйны ліст з бланкам пратакола і пасля іспыту ў гэты ж дзень вярнуць іх у аддзел аспірантуры.
Пералік спецыяльнасцяў, па якіх плануецца прыём у 2014 годзе:

дзённая форма навучання:
механіка-матэматычны факультэт
01.01.01 Рэчыўны, комплексны і функцыянальны аналіз
01.01.02 Дыферэнцыяльныя ўраўненні, дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне
01.01.07 Вылічальная матэматыка
01.01.09 Дыскрэтная матэматыка і матэматычная кібернетыка

факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі
01.01.02 Дыферэнцыяльныя ўраўненні, дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне
01.01.05 Тэорыя верагоднасцяў і матэматычная статыстыка
01.01.09 Дыскрэтная матэматыка і матэматычная кібернетыка*
05.13.18 Матэматычнае мадэляванне, лікавыя метады і комплексы праграм
05.13.19 Метады і сістэмы абароны інфар­мацыі, інфармацыйная бяспека

фізічны факультэт
01.01.03 Матэматычная фізіка*
01.04.02 Тэарэтычная фізіка
01.04.05 Оптыка
01.04.07 Фізіка кандэнсаванага стану
01.04.10 Фізіка паўправаднікоў
01.04.16 Фізіка атамнага ядра і элементарных часціц
01.04.21 Лазерная фізіка
03.01.02 Біяфізіка
13.00.02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па галінах і ўзроўнях адукацыі)

факультэт радыёфізікі і камп’ютарных тэхналогій
01.04.01 Прыборы і метады эксперыментальнай фізікі
01.04.03 Радыёфізіка
05.13.01 Сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі (па галінах)
05.13.19 Метады і сістэмы абароны інфар­мацыі, інфармацыйная бяспека

хімічны факультэт
02.00.01 Неарганічная хімія
02.00.02 Аналітычная хімія
02.00.04 Фізічная хімія
02.00.06 Высокамалекулярныя злучэнні
03.01.04 Біяхімія

біялагічны факультэт
03.01.04 Біяхімія
03.01.05 Фізіялогія і біяхімія раслін
03.01.06 Біятэхналогія (у тым ліку біянана­тэхналогіі)
03.01.07 Малекулярная генетыка
03.02.03 Мікрабіялогія
03.02.05 Энтамалогія
03.02.07 Генетыка
03.02.08 Экалогія (па галінах)

гістарычны факультэт
05.25.02 Дакументалістыка, дакументазнаў­ства, архівазнаўства
07.00.02 Айчынная гісторыя
07.00.03 Усеагульная гісторыя (адпаведнага перыяду)
07.00.06 Археалогія
07.00.07 Этнаграфія, этналогія і антра­па­логія
07.00.09 Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання
24.00.03 Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб’ектаў

эканамічны факультэт
08.00.01 Эканамічная тэорыя
08.00.05 Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай (па галінах і сферах дзейнасці)
08.00.13 Матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі

факультэт філасофіі і сацыяльных навук
09.00.03 Гісторыя філасофіі
09.00.11 Сацыяльная філасофія
19.00.01 Агульная псіхалогія, псіхалогія асобы, гісторыя псіхалогіі
19.00.05 Сацыяльная псіхалогія
22.00.01 Тэорыя, метадалогія і гісторыя сацыялогіі
22.00.08 Сацыялогія кіравання

філалагічны факультэт
10.01.01 Беларуская літаратура
10.01.08 Тэорыя літаратуры. Тэксталогія*
10.02.03 Славянскія мовы
10.02.19 Тэорыя мовы

Інстытут журналістыкі
10.01.10 Журналістыка
10.02.19 Тэорыя мовы

факультэт міжнародных адносін
07.00.15 Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі
08.00.14 Сусветная эканоміка
10.02.19 Тэорыя мовы
10.02.20 Параўнальна-гістарычнае, тыпала­гічнае і супастаўляльнае мовазнаўства
10.02.22 Мовы народаў замежных краін Еўропы, Азіі, Афрыкі, абарыгенаў Амерыкі і Аўстраліі (усходнія мовы)
12.00.03 Грамадзянскае права; прадпры­мальніцкае права; сямейнае права; міжна­роднае прыватнае права
12.00.10 Міжнароднае права; еўрапейскае права
23.00.02 Палітычныя інстытуты, працэсы і тэх­­налогіі
24.00.01 Тэорыя і гісторыя культуры

юрыдычны факультэт
12.00.01 Тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя вучэнняў пра права і дзяржаву
12.00.02 Канстытуцыйнае права; канстытуцыйны працэс; муніцыпальнае права
12.00.03 Грамадзянскае права; прадпры­мальніцкае права; сямейнае права; міжна­роднае прыватнае права
12.00.04 Фінансавае права; падатковае права; бюджэтнае права
12.00.06 Зямельнае права; прыродарэсурснае права; экалагічнае права; аграрнае права
12.00.08 Крымінальнае права і крыміналогія; крымінальна-выканаўчае права
12.00.12 Крыміналістыка; судова-экс­пертная дзейнасць; аператыўна-вышуковая дзейнасць
12.00.13 Інфармацыйнае права
12.00.15 Грамадзянскі працэс; гаспадарчы працэс; арбітражны працэс

гуманітарны факультэт
24.00.01 Тэорыя і гісторыя культуры

геаграфічны факультэт
25.03.01 Фізічная геаграфія і біягеаграфія, геаграфія глеб і геахімія ландшафтаў
25.03.02 Эканамічная, сацыяльная, палі­тычная і рэкрэацыйная геаграфія
25.03.13 Геаэкалогія (па галінах)*

* Мэтавыя месцы.

завочная форма навучання:
механіка-матэматычны факультэт
01.01.02 Дыферэнцыяльныя ўраўненні, дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне*
хімічны факультэт
02.00.02 Аналітычная хімія

філалагічны факультэт
10.02.01 Беларуская мова*
10.02.02 Руская мова*
10.02.21 Прыкладная і матэматычная лінгвістыка*
13.00.02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па галінах і ўзроўнях адукацыі)*

эканамічны факультэт
08.00.05 Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай (па галінах і сферах дзейнасці)

факультэт міжнародных адносін
12.00.03 Грамадзянскае права; прадпры­мальніцкае права; сямейнае права; міжна­роднае прыватнае права

факультэт філасофіі і сацыяльных навук
09.00.03 Гісторыя філасофіі
19.00.01 Агульная псіхалогія, псіхалогія асобы, гісторыя псіхалогіі*
19.00.05 Сацыяльная псіхалогія*
22.00.01 Тэорыя, метадалогія і гісторыя сацыялогіі*
22.00.08 Сацыялогія кіравання*

юрыдычны факультэт
12.00.08 Крымінальнае права і крыміналогія; крымінальна-выканаўчае права*
12.00.13 Інфармацыйнае права*
12.00.14 Адміністрацыйнае права, адміністрацыйны працэс*
23.00.01 Тэорыя і філасофія палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі
23.00.02 Палітычныя інстытуты, працэсы і тэхналогіі

* Мэтавыя месцы.

навучанне ў форме суіскальніцтва:
факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі
01.01.02 Дыферэнцыяльныя ўраўненні, дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне
05.13.17 Тэарэтычныя асновы інфарматыкі
05.13.18 Матэматычнае мадэляванне, лікавыя метады і комплексы праграм*

хімічны факультэт
02.00.02 Аналітычная хімія
02.00.04 Фізічная хімія

біялагічны факультэт
03.02.08 Экалогія (па галінах)*

гістарычны факультэт
07.00.03 Усеагульная гісторыя (адпаведнага перыяду)*
07.00.09 Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання*

факультэт філасофіі і сацыяльных навук
09.00.14 Філасофія рэлігіі і рэлігіязнаўства
19.00.05 Сацыяльная псіхалогія
22.00.08 Сацыялогія кіравання*

філалагічны факультэт
10.02.19 Тэорыя мовы

Інстытут журналістыкі
10.01.10 Журналістыка

юрыдычны факультэт
12.00.03 Грамадзянскае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права

кафедра педагогікі і праблем развіцця адукацыі
13.00.01 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі*

кафедра фізічнага выхавання і спорту
13.00.04 Тэорыя і методыка фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і адаптыўнай фізічнай культуры

* Мэтавыя месцы.

0005y48gДАКТАРАНТУРА

У дактарантуру прымаюцца асобы, якія маюць вучоную ступень кандыдата навук і якія з’яўляюцца аўтарамі навуковых артыкулаў, а таксама іншых матэрыялаў па выніках навуковых даследаванняў (манаграфій, матэрыялаў, якія адносяцца да аб’ектаў інтэлектуальнай уласнасці, зарэгістраваным ва ўстаноўленым парадку, матэрыялаў і (або) тэзісаў дакладаў на канферэнцыях, справаздач аб выкананых даследаваннях і распрацоўках, актаў (даведак) аб іх выкарыстанні, якія пацвярджаюць удзел у выкананні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, навукова-тэхнічных праграм і інавацыйных праектаў па прыярытэтных напрамках навуковых даследаванняў альбо прыярытэтных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці), якія складаюць аснову для доктарскай дысертацыі з магчымасцю яе завяршэння на працягу трох гадоў.
Асоба, якая паступае ў дактарантуру, павінна выступіць у структурным падраздзяленні ўстановы адукацыі пасля ВНУ, адпаведным профілі яго даследаванняў, з навуковым дакладам, у якім абагульняюцца вынікі навуковага даследавання па тэме меркаванай дысертацыі
і абгрунтоўваюцца тэрміны яе выканання.
Асобы, якія паступаюць у дактарантуру, падаюць на імя рэктара заяву, да якога прыкладаюць дакументы ў адпаведнасці з пералікам, што вызначаюцца Міністэрствам адукацыі. Дакумент, які сведчыць асобу, і арыгіналы дакументаў аб адукацыі прад’яўляюцца пры паступленні ў аспірантуру асабіста.
Прыёмная камісія разглядае прадстаўленыя дакументы, праводзіць сумоўе з паступаюць у дактарантуру, і прымае заключэнне прыёмнай камісіі, аформленае ў выглядзе выпіскі з пратаколу пасяджэння, у якім даецца ацэнка абгрунтаванасці прадстаўленага плана падрыхтоўкі дысертацыі, змяшчаецца прапанова аб накіраванні які паступае ў дактарантуру ў адпаведнае структурнае падраздзяленне для выступлення з навуковым дакладам, допуску да ўдзелу ў конкурсе, прызначэнні яму пры неабходнасці навуковага кансультанта.

У 2014 г. у дактарантуру БДУ ажыццяўляецца прыём па наступных спецыяльнасцях:
дзённая форма навучання:

факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі
05.13.17 Тэарэтычныя асновы інфарматыкі *
05.13.18 Матэматычнае мадэляванне, лікавыя метады і комплексы праграм

біялагічны факультэт
03.01.03 Малекулярная біялогія
03.02.01 Батаніка

факультэт радыёфізікі і камп’ютэрных тэхналогій
01.04.03 Радыёфізіка

факультэт філасофіі і сацыяльных навук
09.00.14 Філасофія рэлігіі і рэлігіязнаўства

гістарычны факультэт
07.00.03 Усеагульная гісторыя (адпаведнага перыяду) *
07.00.09 Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання *

філалагічны факультэт
10.02.03 Славянскія мовы *
10.01.08 Тэорыя літаратуры. тэксталогія

факультэт міжнародных адносін
08.00.14 Сусветная эканоміка
12.00.03 Грамадзянскае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права
інстытут журналістыкі
10.01.10 Журналістыка

юрыдычны факультэт
12.00.04 Фінансавае права; падатковае права; бюджэтнае права

* Мэтавыя месцы.

навучанне ў форме суіскальніцтва:
фізічны факультэт
03.01.02 Біяфізіка *

хімічны факультэт
02.00.02 Аналітычная хімія *

гістарычны факультэт
07.00.09 Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання *
кафедра педагогікі і праблем развіцця адукацыі
13.00.01 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі

факультэт філасофіі і сацыяльных навук
19.00.05 Сацыяльная псіхалогія *

эканамічны факультэт
08.00.01 Эканамічная тэорыя *
08.00.05 Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай (па галінах і сферах дзейнасці) *
юрыдычны факультэт
12.00.03 Грамадзянскае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права

* Мэтавыя месцы.

На падставе рашэння прыёмнай камісіі аб залічэнні
у аспірантуру (ад’юнктуру), дактарантуру па выніках конкурсу ўстанова паслявузаўскай адукацыі ва ўстаноўленым парадку ў тыднёвы тэрмін заключае дагавор аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі.

Даведкі па тэл. (017) 209 51 73, 209 50 24

print

Вам таксама можа спадабацца: